0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Oudervereniging

De oudervereniging 'Dorpsschool De Blesse' is een vereniging van de ouders met kinderen op de openbare basisschool Dorpsschool De Blesse. De OV behartigt de belangen van de ouders, dus ook die van de kinderen. Ze heeft tot taak het imago van de school in haar omgeving, evenals de interesse voor de school en de betrokkenheid bij haar activiteiten van de ouders te bevorderen.

De oudervereniging helpt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten van school. Hierbij kun je denken aan sinterklaasfeest, kerstviering, avondvierdaagse, feestelijke ouderavond, etc.
Ook ondersteunen ze het team bij bijvoorbeeld het opstellen van het oud-papier-schema, de infoklapper en als begeleiding bij diverse activiteiten zoals schoolreisjes, korfbal- en voetbaltoernooi, etc.
Verder zijn er commissies voor het versieren van de hal, luizen controle en het maken van de schoolkrant. Deze staan onder leiding van iemand van de oudervereniging.

Samenstelling Oudervereniging schooljaar 2023-2024

VoorzitterSieto Koopman/Karin Verra
PenningmeesterLeonie Slump-Vos
SecretarisMirjam Drost
OuderledenKarin Verra
 Diana Tammenga
 Miranda de Haan
TeamledenFleur Jipping
 Ilona Kragt

Eens in de drie jaar is een OV-lid aftredend en herkiesbaar, zolang zijn/haar kind nog op Dorpsschool De Blesse staat ingeschreven. Verkiezingen worden gehouden op de zakelijke ouderavond. De OV vergadert zes maal gedurende het schooljaar in het schoolgebouw. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De verslagen van de OV kunt u opvragen bij de voorzitter.

Oud papier

Dit jaar komen wij bij u het oud papier ophalen op :

 • di 12 september 2023
 • za 4 november 2023
 • za 16 december 2023
 • za 27 januari 2024
 • za 9 maart 2024
 • di 14 mei 2024
 • di 2 juli 2024

Wilt u zo vriendelijk zijn het papier zorgvuldig in hanteerbare dozen/pakketten in te pakken en aan de kant van de weg te zetten.
Door uw oud papier voor ons ter beschikking te stellen, helpt u de school om extra middelen in te kunnen zetten voor activiteiten. Onze hartelijke dank hiervoor.

Team en oudervereniging van obs Dorpsschool De Blesse.

Ouderbijdrage

Er zijn vele extra activiteiten op school die bekostigd moeten worden zoals:

 • Sinterklaasfeest (traktaties, cadeautjes en financiële bijdrage surprises)
 • Kerstviering
 • Pasen
 • Koningsspelen
 • Afscheidsfeest groep 8
 • Laatste schooldag

De school mag voor dit soort uitgaven een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Niet betalen leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school georganiseerd worden. De penningmeester van de OV int en beheert deze vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks worden de begroting voor het lopend schooljaar en de financiële verantwoording van het afgelopen schooljaar verantwoord richting de ouders en het team.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 22,50 per leerling per schooljaar. De OV ontvangt deze bijdrage graag op bankrekeningnummer NL65 RABO 0371 960517 t.n.v. Oudervereniging OBS Dorpsschool De Blesse o.v.v ouderbijdrage 23-24 en de naam van uw kind(eren). Dit bedrag is exclusief de kosten voor de schoolreis.