0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat schooljaar 2023/2024 uit: 

Boaz, groep 8
Lars, groep 8
Lana, groep 7
Sarah, groep 6
Milan, groep 5

De raad vergadert eens in de 6/7 weken onder schooltijd over verschillende onderwerpen. Onderwerpen kunnen worden ingebracht door de leerlingen, leerkrachten en ouders.

Waarom een leerlingenraad?

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. Wij vinden het belangrijk om de betrokkenheid bij school van leerlingen bevorderen.  Op deze manier ontwikkelen de kinderen verantwoordelijkheid voor schoolse zaken. Ook willen we de leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen. De leerlingenraad heeft een belangrijke functie voor het bevorderen van de kwaliteit van de schoolorganisatie. Met het aanstellen van een leerlingenraad bevorderen we actief burgerschap. En tot slot willen we de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

Waarover kan de leerlingenraad meevergaderen?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Een kringgesprek als opening van elke vergadering, gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda,
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • De directeur of het team kunnen bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden 
  naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Hoe wordt de leerlingenraad gekozen?

Elk schooljaar worden aan het begin van het schooljaar nieuwe verkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 een leerling en uit groep 8 twee leerlingen gekozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad. Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden. Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.