0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Medezeggenschapsraad

Op grond van de ´Wet Medezeggenschap Scholen´ moet iedere basisschool een MR hebben. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van de school. De taak van de MR is de belangen van ouders, personeel en leerlingen te behartigen bij de vorming of bij de uitvoering van het beleid. Als MR spreken we met de directie en soms met het schoolbestuur (het zogenaamd bevoegd gezag) over beleidszaken die onze basisschool aangaan.

Anders dan bijvoorbeeld de OR heeft de MR bepaalde wettelijke bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie/het schoolbestuur moeten over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit kunnen nemen.

Samenstelling MR

Onze MR bestaat uit 4 leden:

2 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding)

  • Ingeborg Meutgeert - voorzitter
  • Dilyana Joffe - Sokolova - lid

2 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding)

  • Carla Baas
  • Jolanda ter Horst